Tag Archives: cách viết kế hoạch tài chính

Cách viết kế hoạch tài chính

Cách viết kế hoạch tài chính

Cách viết kế hoạch tài chính – Financial Plan Ý tưởng kinh doanh của bạn có khả thi hay không, hãy trả lời các câu hỏi sau: IRR – Tỷ suất sinh lời là bao nhiêu %?  NPV – Giá trị hiện tại thuần là bao nhiêu? Thời gian thu hồi vốn là bao nhiêu […]