Dịch vụ tư vấn cấu trúc doanh nghiệp

Gói tư vấn tái cấu trúc cho doanh nghiệp SME trọn gói bao gồm: 
Kiểm tra “sức khỏe” bộ máy tổ chức doanh nghiệp (đánh giá hiện trạng bộ máy tổ chức hoạt động của doanh nghiệp)
Đề xuất các phương án tái cấu trúc
Tiến hành thực hiện công việc tái cấu trúc
Đào tạo, hướng dẫn áp dụng