Thay đổi loại hình công ty?

ĐÂY LÀ LÚC THAY ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY CỦA BẠN ?

Trong vòng đời của công ty, cấu trúc chắc chắn sẽ thay đổi. Ví dụ, trong giai đoạn đầu kinh doanh, bạn có thể muốn giữ mọi thứ đơn giản như Công ty TNHH. Nhưng khi doanh nghiệp và kỳ vọng của bạn phát triển, bạn có thể cần thay đổi loại hình công ty như tập đoàn. Vậy, cấu trúc bạn đã xây dựng cho doanh nghiệp của bạn trong vài năm đầu tiên tồn tại có thể không tối ưu bây giờ.

Nếu bạn đang xem xét thay đổi công ty của mình từ loại hình công ty này sang loại hình công ty kinh doanh khác, có một số điều cần lưu ý. Bản thân các thủ tục không nhất thiết là khó khăn hay phức tạp, nhưng thường sẽ bao gồm một số bước pháp lý, chẳng hạn như sáp nhập hoặc giải thể và tạo ra một công ty mới.

Chuyển đổi tập đoàn C thành tập đoàn S ?

Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty Cổ Phần ?

Chuyển đổi công ty Cổ Phần thành công ty TNHH ?

Theo luật thì không cho phép các công ty Cổ Phần chuyển đổi thành công ty TNHH. Do đó, bạn sẽ cần thành lập một công ty TNHH (LLC) và giải thể công ty Cổ Phần. 

Hãy nhớ rằng luôn có thể chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của bạn khi hoàn cảnh của bạn thay đổi.