Tag Archives: Thất bại doanh nghiệp vừa và nhỏ khi áp dụng ERP quá sớm

Thất bại doanh nghiệp vừa và nhỏ khi áp dụng ERP quá sớm

Thất bại trên vòng đời doanh nghiệp doanh nghiệp khi áp dụng ERP quá sớm

Thất bại trên vòng đời doanh nghiệp khi áp dụng ERP quá sớm Vòng đời doanh nghiệp có 5 giai đoạn: Khởi nghiệp – Phát triển – Cũng cố, mở rộng – Trưởng thành – Bão hòa/ suy thoái. Chu kỳ sống của doanh nghiệp là một chuỗi các giai đoạn trong đó doanh nghiệp […]