Tag Archives: Quy trình phối hợp phòng ban

Quy trình phối hợp phòng ban

Quy trình phối hợp phòng ban Workshop xác định dòng chảy công việc Xây dựng task matrix —> Xây dựng chủ từng quy trình và người phản biện Thu thập dữ liệu bao gồm form files doanh nghiệp đang sử dụng Soạn thảo draft version với chủ quy trình Tổ chức cuộc họp phản biện […]