Tag Archives: lập kế hoạch bán hàng và hoả động

Lập kế hoạch bán hàng và hoạt động

Kế hoạch bán hàng và hoạt động

Để có thể bắt đầu lập một bản kế hoạch bán hàng và hoạt động ta cần hiểu rõ bản chất của nó bao gồm 2 phần chính đó là:  Sale Planning- kế hoạch bán hàng và Operations Planning là quản lý hoạt động (hay còn gọi là quản lý vận hành, điều hành…) Ở […]